Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THÔNG TƯ
Văn bản quy phạm pháp luật | Thông tư

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

03/2006/TTLT- BTC-BNV

17/1/2006

Hướng dẫn thực hiện nghị định số

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính

phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

về sử dụng biên chế và  kinh phí quản lý hành

chính đối với các cơ quan nhà nước

 

03/2009/TTLB-BNV-BKHĐT

24/6/2009

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp

lương đối với công chức ngành thống kê

 

97/2010/TT-BTC

6/7/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ

chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà

nước và đơn vị sự nghiệp công lập  

 

58/2011/TT-BTC

11/5/2011

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh

phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

 

02/2011/TT-BKHĐT

10/1/2011

Quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê

quốc gia; danh mục và nội dung hệ thống chỉ

tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

 

04/2011/TT-BKHĐT

31/3/2011

định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê

cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước,

doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài

 

07/2011/TT-BKHĐT

17/5/2011

Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê “chỉ số sản

xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu

“giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định

1994 hàng tháng”

 

02/2012/TT-BKHĐT

4/4/2012

Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm

gốc 1994 để tính các chỉ tiêu Thống kê theo giá

so sánh

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE