Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Văn bản quy phạm pháp luật | Quyết định

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

337/QĐ-BKHĐT

10/4/2007

Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống

ngành kinh tế của Việt Nam

 

676/QĐ-BKHĐT

25/5/2009

Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức,

viên chức hành chính, sự nghiệp bộ kế hoạch

và đầu tư

 

1075/QĐ-BKHĐT

26/7/2011

Về việc phê duyệt chương trình ứng dụng, phát

triển công nghệ thông tin và truyền thông của

hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và

định hướng đến năm 2020

 

395/QĐ-BKHĐT

30/3/2012

Về việc công bố mô hình khung hệ thống quản

ý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso

9001:2008 cho các cục thống kê tỈnh, thành

phố trực thuộc trung ương

 

 

 

Ban hành phương án Tổng điều tra dân số và

nhà ở

 

 

 

Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông

nghiệp và thủy sản năm 2011

 

 

 

Phương ánTổng điều tra cơ sở kinh tế, hành

chính, sự nghiệp năm 2012

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE