Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Văn bản quy phạm pháp luật | Quyết định

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

815/1998/QĐ-TCTK

15/12/1998

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê xã,

phường, thị trấn

 

52/QĐ-TCTK

14/1/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa

 

20/QĐ-TCTK

14/1/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

 

161/QĐ-TCTK

12/4/2012

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng

hệ thống thư điện tử tổng cục thống kê

 

286/QĐ-TCTK

1/2/2013

Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và

kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013

 

Phuơng án điều tra biến động dân số và kế

hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013

 

342/QĐ-TCTK

23/2/2013

Quyết định về việc điều tra thu thập thông tin

lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi

phí trung gian năm 2012

 

352/QĐ-TCTK

5/3/2013

Quyết định về việc điều tra doanh nghiệp 2013

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE