Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Văn bản quy phạm pháp luật | Quyết định

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

11/2018/QĐ-TTg

01/3/2018

Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

643/QĐ-TTg

11/05/2017

Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030

54/2016/QĐ-TT

19/12/2016

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

77/2010/QĐ-TT

30/11/2010

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

312/2010/QĐ-TTg

02/3/2010

Phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê

43/2010/QĐ-TTg

(Hết hiệu lực)

02/6/2010

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

45/2009/QĐ-TTg

27/3/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

111/2008/QĐ-TTg

15/8/2008

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

10/2007/QĐ-TTg

23/1/2007

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

39/2010/QĐ-TTg

11/5/2011

Ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

1803/QĐ-TTg

18/10/2011

Phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

56/2011/QĐ-TTg

14/10/2011

Về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

28/2011/QĐ-TTg

17/5/2011

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE