Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Văn bản quy phạm pháp luật | Quyết định

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

162-TTg

12/12/1992

Về chế độ thôngtin báo cáo

183/TTg

25/12/1992

Về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia

260/2006/QĐ-TTg

14/11/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số

147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu

chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại

các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

 

129/2007/QĐ-TTg

2/8/2007

Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ

quan hành chính nhà nước

 

10/2007/QĐ-TTg

23/1/2007

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

111/2008/QĐ-TTg

15/82008

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp

áp dụng đối với Bộ, Ngành

 

94/2008/QĐ-TTg

10/7/2008

Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm

2009

 

45/2009/QĐ-TTg

27/3/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với

cán bộ, công chức làm công tác thống kê

 

518/QĐ-TTg

22/4/2009

Về việc công nhận thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh

Hòa

 

77/2010/QĐ-TTg

30/11/2010

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ

sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước,

doanh nghiệp  và dự án có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài

 

43/2010/QĐ

2/6/2010

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

312/QĐ-TTg

2/3/2010

Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các

hệ thống chỉ tiêu thống kê

 

54/2010/QĐ-TTg

24/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực

thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

1785/QĐ-TTg

27/9/2010

Về tổ chức tổng điều tra nông thôn nông

nghiệp thủy sản 2011 

 

39/2010/QĐ-TTg

11/5/2011

Ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

1803/QĐ-TTg

18/10/2011

Phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt

Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến

năm 2030

 

56/2011/QĐ-TTg

14/10/2011

Về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển

giới của quốc gia

 

28/2011/QĐ-TTg

17/5/2011

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu

Việt Nam

 

1271/QĐ-TTg

27/7/2011

Về tổ chức tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành

chính, sự nghiệp năm 2012

 

803/QĐ-TTg

28/6/2012

Về việc phê duyệt chương trình điều tra thống

kê quốc gia

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE