Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

NÔNG THÔN. NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Tổng điều tra thống kê | Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1785/QĐ-TTg

27/9/2010

 

Về tổ chức tổng điều tra nông thôn nông

nghiệp thủy sản 2011 

 

1387/QĐ-UBND

30/5/2011

 

Về việc ban hành kế hoạch Tổng điều tra nông

thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2001 trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

338/QĐ-BKHĐT

17/3/2011

 

Về việc ban hành phương án tổng điều tra nông

nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011

 

 

 

 

Tổng kết  Tổng điều tra  nông thôn nông nghiêp

và thủy sản Khánh hòa năm 2011

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE