Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

LỊCH CÔNG BỐ CÁC SẢN PHẨM THÔNG TIN THỐNG KÊ
Các sản phẩm thống kê | Lịch công bố

 Các sản phẩm Thống kê
 Thời gian công bố

 1.Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng

 Ngày 30 hàng tháng: Ấn phẩm/website

 2.Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa  6 tháng đầu năm

 Ngày 20 tháng 6: Ấn phẩm/website

 3.Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa năm

 Ngày 10 tháng 12: Ấn phẩm/website

 4.Tờ gấp kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa 6 tháng

 Ngày 30 tháng 6: Ấn phẩm/website

 5.Tờ gấp kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa năm

 Ngày 30 tháng 12: Ấn phẩm/website

 6.Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa

 Ngày 30 tháng 9: Ấn phẩm/website

 7.Báo cáo phân tích các cuộc điều tra thống kê

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE