Ray-Ban, il marchio mondiale dell'eyewear,hogan outlet ha annunciato che il suo classico Ray-Ban Wings è tornato fortemente. L'edizione limitata in oro placcato Ray-Ban di Ray-Ban Golden Wings è scioccante questa estate con il suo atteggiamento e il suo stile ostentato. #RUN FOR WINGS Non ti fa paura in ogni momento del millennio Pubblica una galleria di commenti Ray-Ban, il marchio mondiale dell'eyewear,ray ban outlet italia ha annunciato che il suo classico Ray-Ban Wings è tornato fortemente. L'edizione limitata in oro placcato Ray-Ban di Ray-Ban Golden Wings è scioccante questa estate con il suo atteggiamento e il suo stile ostentato. #RUN FOR WINGS Darti il ​​coraggio di essere senza paura in ogni momento del millennio. Fin dalla sua nascita, Ray-Ban non ha mai smesso di innovare. La nuova serie ha sempre mantenuto il suo stile unico. Ray-Ban Golden Wings brilla come un'ala d'oro con lenti esclusive placcate oro 24K. Coperto da un logo incisione originale, l'esclusivo design Seiko illumina l'estate dei giovani. Il design del telaio dimostra lo spirito senza paura delle fashioniste. Il bordo superiore del ponte e le aste sono in metallo sottile. Il nasello ultraleggero è abilmente sollevato per sostenere l'obiettivo placcato in oro, creando uno stile libero leggero ed energico che rende questa estate sfrenata. Dal 26 giugno,ray ban outlet italia l'edizione limitata in oro placcato Ray-Ban Golden Wings sarà presentata ufficialmente nel flagship store Tmall Ray-Ban. L'edizione limitata è equipaggiata con astuccio per occhiali esclusivo e autentica carta d'identità, che è straordinaria. Ray-Ban è un marchio cool e iconico che porta stili classici e senza tempo,ray ban outlet italia che simboleggia il vero sé e la libera espressione. Il lancio di Ray-Ban Andrea e Ray-Ban Marshal II è l'ultimo portatore dello spirito Ray-Ban. Le combinazioni di colori senza precedenti di Ray-Ban Andrea e Ray-Ban Marshal II e le forme accattivanti e frizzanti ispirano le generazioni più giovani di consumatori a essere "il mio originale". Con la determinazione della sfida faccia a faccia e la determinazione dal cuore,ray ban outlet italia spedirò a gran voce la mia "vera dichiarazione",ray ban outlet italia e insieme a Zhang Yixing, "essere giovane, prendendo il modo più ricercato,ray ban outlet italia facendo il più meraviglioso se stesso." Ray-Ban Andrea RB3595 ha una silhouette classica in metallo quadrato retrò con aste rifinite in acciaio e lenti colorate lavate. Ci sono tre combinazioni di colori uniche, una lente verde scuro con una cornice fumosa e una tempia nera; una lente wash viola chiaro con una cornice nera e un tempio viola chiaro; e una lente lavata azzurra con montatura in oro e aste bianche. Ray-Ban Marshal II RB3648M è stato ispirato da Ray-Ban Marshal,ray ban outlet italia uno dei migliori modelli Ray-Ban al mondo nel 2017. Ray-Ban Marshal II incorpora gli angoli della firma esagonale Ray-Ban esagonale Ray-Ban e le classiche traverse superiori e le aste di Ray-Ban General nella classica struttura elegante e presenta un'elevata qualità nel design del telaio. I contorni danno alle avanguardie un senso di modernità. I colori disponibili sono: lenti polarizzate verdi con montatura in metallo color oro e aste nere; lenti sfumate viola con montatura in metallo color oro e aste bianche; lenti sfumate blu con montatura in metallo nero e aste blu. La nuova serie di Ray-Ban X Zhang Yixing sta arrivando,ray ban outlet italia vi invitano a rilasciare il vero sé quest'estate! , registrati come membro di Ray-Ban, sblocca più eccitante! E Zhang Yixing insieme "tipo" onda del vento!

chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2016 "THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA CỤC THỐNG KÊ KHÁNH HÒA"
Pháp chế Thanh tra Thống kê | Pháp chế & Thanh tra Thống kê

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2016
Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng
của Cục Thống kê Khánh Hòa

                                                   

Ngày 15/12/2015, Cục Thống kê Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch số 832/KH-CTK thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2016 như sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục tổ chức việc học tập, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng cục Thống kê.

Thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Cục trưởng ban hành tại Quyết định số 774/QĐ-CTK và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Chi cục Thống kê thực hiện.

Tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn trên trang Web, bảng điện tử Led, trong các hội nghị, các cuộc họp giao ban…

2. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng; tạo thuận lợi cho kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng

Trên cơ sở Quyết định số 934/QĐ-TCTK ngày 11/9/2015 của Tổng cục Thống kê về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016; lãnh đạo Cục đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-CTK ngày 26/11/2015 về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016 cho các phòng cơ quan Cục và Quyết định số 793/QĐ-CTK ngày 26/11/2015 về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016 cho Chi cục Thống kê huyện thị xã, thành phố.

Yêu cầu các phòng, Chi cục thực hiện việc công khai, minh bạch đến công chức và người lao động về: chương trình công tác hàng năm, quản lý và sử dụng ngân sách; quản lý sử dụng tài sản công: công tác cán bộ; quản lý và sử dụng thời gian lao động; công tác đào tạo, luân chuyển; công tác thanh tra, kiểm tra …

Thực hiện việc công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng

Công tác kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng cần tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu gồm: quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên, kinh phí điều tra thống kê; mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc; tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, sử dụng thời gian làm việc; chấp hành báo cáo thống kê được quy định tại Luật Thống kê; xử lý vi phạm trong việc vi phạm Luật Thống kê.

Thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền. Kiên quyết xử lý theo Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kịp thời xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân có hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng

Các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí của đơn vị mình và gửi về Cục Thống kê (qua phòng Thanh tra Thống kê) trước ngày 15/01/2016.

Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu giúp lãnh đạo Cục phân bổ kinh phí thường xuyên cho các Chi cục Thống kê theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; chủ trì phối hợp với các phòng cơ quan Cục xây dựng và công khai định mức chi các cuộc điều tra thống kê ở cơ quan Cục và các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo chế độ tài chính quy định và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

4.1 Quản lý, sử dụng ngân sách

Việc lập, phê duyệt và phân bổ dự toán ngân sách hàng năm phải đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị được giao tự chủ tài chính phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoán kinh phí hoạt động, tự chủ tài chính, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Việc thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước phải căn cứ vào chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm việc quyết toán chi ngân sách nhà nước không có khối lượng, không đúng thủ tục, sai nội dung, đối tượng; phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp lập quỹ trái phép.

Việc mua sắm, quản lý và sử dụng phương tiện đi lại của các đơn vị phải đúng chế độ, đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước quy định. Nghiêm cấm việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lại sai đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành.

4.2 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Nghiêm cấm sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, khởi công, lễ khánh thành đối với tất cả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Thống kê.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư phải phù hợp với kế hoạch, định hướng phát triển ngành Thống kê; đảm bảo thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng; phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn; bảo đảm môi trường sinh thái.

4.3 Đào tạo, quản lý, sử dụng lao động

Việc tuyển dụng công chức trong các đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn. trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và trong phạm vi biên chế được Cục Thống kê giao; bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng cục Thống kê về tuyển dụng cán bộ, công chức.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ công chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện với ngạch, chức danh theo quy định.

Cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, sử dụng thời gian lao động hiệu quả. Thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của cơ quan về lao động.

Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường việc giám sát thực hiện quy chế, nội quy về kỷ luật lao động, các quy định về sử dụng lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động; xây dựng kế hoạch công tác khoa học, hợp lý, sử dụng hiệu quả thời gian lao động; xây dựng cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

4.4 Trách nhiệm của người đứng đầu

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong lĩnh vực được quản lý và trong cơ quan, đơn vị mình; phải đảm bảo việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí của công chức và người lao động.

Bản thân người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và chịu trách nhiệm về tình trạng lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình.Các bài mới nhất
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Kế hoạch hành động năm 2016 "Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Khánh Hòa"
Quy chế số 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê "Quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê"
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức Thống kê giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa
Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015


THÔNG TIN MỚI

Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu từ về tuyển dụng công chức năm 2019

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE