Ray-Ban, il marchio mondiale dell'eyewear,hogan outlet ha annunciato che il suo classico Ray-Ban Wings è tornato fortemente. L'edizione limitata in oro placcato Ray-Ban di Ray-Ban Golden Wings è scioccante questa estate con il suo atteggiamento e il suo stile ostentato. #RUN FOR WINGS Non ti fa paura in ogni momento del millennio Pubblica una galleria di commenti Ray-Ban, il marchio mondiale dell'eyewear,ray ban outlet italia ha annunciato che il suo classico Ray-Ban Wings è tornato fortemente. L'edizione limitata in oro placcato Ray-Ban di Ray-Ban Golden Wings è scioccante questa estate con il suo atteggiamento e il suo stile ostentato. #RUN FOR WINGS Darti il ​​coraggio di essere senza paura in ogni momento del millennio. Fin dalla sua nascita, Ray-Ban non ha mai smesso di innovare. La nuova serie ha sempre mantenuto il suo stile unico. Ray-Ban Golden Wings brilla come un'ala d'oro con lenti esclusive placcate oro 24K. Coperto da un logo incisione originale, l'esclusivo design Seiko illumina l'estate dei giovani. Il design del telaio dimostra lo spirito senza paura delle fashioniste. Il bordo superiore del ponte e le aste sono in metallo sottile. Il nasello ultraleggero è abilmente sollevato per sostenere l'obiettivo placcato in oro, creando uno stile libero leggero ed energico che rende questa estate sfrenata. Dal 26 giugno,ray ban outlet italia l'edizione limitata in oro placcato Ray-Ban Golden Wings sarà presentata ufficialmente nel flagship store Tmall Ray-Ban. L'edizione limitata è equipaggiata con astuccio per occhiali esclusivo e autentica carta d'identità, che è straordinaria. Ray-Ban è un marchio cool e iconico che porta stili classici e senza tempo,ray ban outlet italia che simboleggia il vero sé e la libera espressione. Il lancio di Ray-Ban Andrea e Ray-Ban Marshal II è l'ultimo portatore dello spirito Ray-Ban. Le combinazioni di colori senza precedenti di Ray-Ban Andrea e Ray-Ban Marshal II e le forme accattivanti e frizzanti ispirano le generazioni più giovani di consumatori a essere "il mio originale". Con la determinazione della sfida faccia a faccia e la determinazione dal cuore,ray ban outlet italia spedirò a gran voce la mia "vera dichiarazione",ray ban outlet italia e insieme a Zhang Yixing, "essere giovane, prendendo il modo più ricercato,ray ban outlet italia facendo il più meraviglioso se stesso." Ray-Ban Andrea RB3595 ha una silhouette classica in metallo quadrato retrò con aste rifinite in acciaio e lenti colorate lavate. Ci sono tre combinazioni di colori uniche, una lente verde scuro con una cornice fumosa e una tempia nera; una lente wash viola chiaro con una cornice nera e un tempio viola chiaro; e una lente lavata azzurra con montatura in oro e aste bianche. Ray-Ban Marshal II RB3648M è stato ispirato da Ray-Ban Marshal,ray ban outlet italia uno dei migliori modelli Ray-Ban al mondo nel 2017. Ray-Ban Marshal II incorpora gli angoli della firma esagonale Ray-Ban esagonale Ray-Ban e le classiche traverse superiori e le aste di Ray-Ban General nella classica struttura elegante e presenta un'elevata qualità nel design del telaio. I contorni danno alle avanguardie un senso di modernità. I colori disponibili sono: lenti polarizzate verdi con montatura in metallo color oro e aste nere; lenti sfumate viola con montatura in metallo color oro e aste bianche; lenti sfumate blu con montatura in metallo nero e aste blu. La nuova serie di Ray-Ban X Zhang Yixing sta arrivando,ray ban outlet italia vi invitano a rilasciare il vero sé quest'estate! , registrati come membro di Ray-Ban, sblocca più eccitante! E Zhang Yixing insieme "tipo" onda del vento!

chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHỈ THỊ SỐ 27/2007/TTG NGÀY 29/11/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ "VỀ CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC"
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số: 27/2007/CT-TTG                        Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ
VỀ CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

               Thời gian qua, công tác thông tin, báo cáo nhìn chung đã góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo vẫn còn nhiều hạn chế: thông tin chậm, chưa đầy đủ; việc phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước còn hình thức; nội dung báo cáo còn sơ sài, chất lượng thấp, thiếu tính tổng hợp; việc gửi báo cáo còn chậm và chưa đúng thẩm quyền; phương thức gửi và nhận báo cáo còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính.
                Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; kỷ luật thông tin, báo cáo chưa nghiêm; công tác thông tin, báo cáo chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung và đổi mới cho phù hợp với yêu cầuquản lý trong tình hình mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng và còn thiếu đồng bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thông tin, báo cáo ít được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và trình độ biên tập báo cáo còn nhiều hạn chế.
               Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
          1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
          a) Chỉ đạo việc rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo nêu tại Quyết định số 162/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1992, Chỉ thị số 218/TTg ngày 07 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
          b) Chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành và địa phương khác; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ trung ương đến địa phương;
         c) Củng cố, tăng cường bộ phận cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin, báo cáo, tổ chức tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo; trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận thông tin, báo cáo;
        d) Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;
       đ) Thực hiện chế độ người phát ngôn, định kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo đúng Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
       e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; cải tiến và chuẩn hoá quy trình công việc liên quan đến các hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước và giao dịch với các cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng. Thực hiện kết nối mạng máy tính của các Bộ, ngành và địa phương với Văn phòng Chính phủ để gửi, trao đổi, xử lý văn bản theo yêu cầu tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;
        g) Cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang tin điện tử, mạng tin học diện rộng của cơ quan hành chính nhà nước về các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần xin ý kiến của cá nhân, tổ chức; thông tin chỉ đạo điều hành và chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách;
         h) Tổ chức chuyên mục tiếp nhận ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
         i) Thực hiện công bố danh mục, lộ trình các dịch vụ hành chính công trên Trang tin điện tử và có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các dịch vụ hành chính công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp;
        k) Quy định việc số hoá, lưu trữ, cập nhật và chia sẻ dữ liệu thông tin, báo cáo qua mạng điện tử của Bộ, ngành và địa phương (trừ các thông tin, báo cáo mật) để mọi tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng;
         l) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc lập và gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu. Nội dung các báo cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực; báo cáo phải được duyệt, ký đúng thẩm quyền.
         2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:
         a) Chấn chỉnh và tăng cường công tác thông tin, báo cáo tại Văn phòng Chính phủ, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng quý kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác thông tin, báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương; nêu rõ những đơn vị làm tốt và những Bộ, ngành, địa phương thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo hoặc thông tin, báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác;
        b) Khẩn trương triển khai các giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; nâng cấp, chuẩn hoá hệ thống thông tin, báo cáo điện tử qua Mạng tin học diện rộng của Chính phủ, đồng thời phát triển các ứng dụng truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
        c) Tổng hợp kết quả rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương nêu tại điểm a, mục 1Chỉ thị này; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp đổi mới công tác thông tin, báo cáo.
         Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
         Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.
          Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.
                                                                                                     THỦ TƯỚNG
                                                                                                            (Đã ký)
                                                                                                    Nguyễn Tấn Dũng
Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu từ về tuyển dụng công chức năm 2019

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE