Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ NĂM 2013
Điều tra thống kê | Khảo sát mức sống dân cư

Ngày 20 tháng 7 năm 2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-TCTK về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2013 và Phương án Khảo sát mức sống năm 2013.

Cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2013 nhằm thu thập thông tin về thu nhập của hộ dân cư làm căn cứ đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư phục vụ công tác hoạch định các chính sách, kế hoạch và các chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao mức sống của cả nước, các vùng và các địa phương. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu, đối tượng khảo sát là hộ dân cư và các thành viên hộ trên phạm vi cả nước với quy mô cỡ mẫu là 46.995 hộ thuộc 3.133 địa bàn.

Cuộc khảo sát sẽ được tiến hành trong 2 kỳ, đó là vào tháng 5 và tháng 9 năm 2013. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 1 tháng, dự kiến kết quả sẽ được Tổng cục Thống kê công bố vào tháng 1 năm 2014.

Quyết định và phương án điều tra Khảo sát mức sống năm 2013Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE