Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THỜI ĐIỂM 1/4/2013
Điều tra thống kê | Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Lao động việc làm

Ngày 01 tháng 2 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 và Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013.

Cuộc Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 nhằm mục đích thu thập thông tin đại diện cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực thành thị, nông thôn của các vùng và cả nước về: số dân, tình hình biến động dân số; mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút điều hòa kinh nguyệt và nạo phá thai. Từ đó cung cấp thông tin về biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình cho các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan. Cuộc Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 là cuộc điều tra chọn mẫu, đối tượng điều tra là hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú trên các địa bàn được chọn với 3.890 địa bàn mẫu tương ứng với khoảng 500.000 hộ trên phạm vi cả nước.

Công tác điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 được tiến hành từ thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2013. Thời gian thu thập thông tin tại mỗi địa bàn khoảng 20 ngày, dự kiến kết quả cuộc điều tra sẽ được Tổng cục Thống kê công bố vào cuối năm 2013.

Quyết định và phương án điều tra BĐDS và KHHGĐ thời điểm 1/4/2013.

Phiếu điều tra điều tra BĐDS và KHHGĐ thời điểm 1/4/2013.Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE