Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2013
Điều tra thống kê | Thương mại, Du lịch và Giá cả

Ngày 26 tháng 8 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013 và Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013.

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2013 nhằm thu thập thông tin Thống kê về sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi cả nước nhằm phản ánh số lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của khu vực này, đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý của các cấp, các ngành.

Cuộc điều tra được tiến hành tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó:

- Điều tra mẫu về số lượng cơ sở SXKD cá thể: Mẫu điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể đại diện cho huyện, quận. Mỗi huyện, quận chọn một số xã, phường đại diện làm địa bàn điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể. Tại các xã, phường mẫu, tiến hành điều tra toàn bộ các cơ sở SXKD cá thể thuộc đối tượng điều tra.

- Điều tra mẫu về kết quả SXKD: Mẫu điều tra kết quả SXKD của cơ sở SXKD cá thể năm 2013 đại diện cho ngành kinh tế và tỉnh, thành phố trên cơ sở mẫu điều tra số lượng năm 2013.

Thời điểm, thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin

- Thời điểm điều tra: 01/10/2013;

- Thời kỳ của số liệu: Thu thập số liệu 9 tháng, ước 3 tháng cuối năm 2013;

- Thời gian thu thập thông tin: từ ngày 01 đến ngày 20/10/2013.

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

863/QĐ-TCTK

26/8/2013

Quyết định điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh

cá thể năm 2013

 

 

Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh

cá thể năm 2013

 

 

Phiếu điều tra

 

 

Giải thích phiếu điều tra, các bảng danh mục

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE