Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ XUẤT, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC
Điều tra thống kê | Thương mại, Du lịch và Giá cả

Ngày 29 tháng 5 năm 2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-TCTK về việc tiến hành điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước và Phương án điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm thu thập thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ (thu, chi về dịch vụ với nước ngoài) của các doanh nghiệp ngoài nhà nước phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu quốc gia, thống kê tài khoản quốc gia, cán cân thanh toán quốc tế; yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách của Chính phủ, các Bộ, Ngành, yêu cầu sử dụng số liệu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Cuộc điều tra này được thực hiện tại 12 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó:

-  Điều tra toàn bộ các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra có hoạt động sản xuất kinh doanh chính là dịch vụ vận tải hàng không; dịch vụ bảo hiểm (trừ dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam được thu thập từ cuộc điều tra khác); dịch vụ tài chính, ngân hàng; dịch vụ bưu chính, viễn thông

 -  Điều tra chọn mẫu các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra, có hoạt động sản xuất kinh doanh chính thuộc các ngành khác.

Thời gian điều tra: thu thập thông tin xuất nhập khẩu dịch vụ tại các doanh nghiệp từ ngày 10 đến ngày 25 tháng thứ hai của quý sau quý báo cáo. Cụ thể:

- Quý I: từ ngày 10-25/05;

 - Quý II: từ ngày 10-25/08;

 - Quý III: từ ngày 10-25/11;

 - Quý IV: từ ngày 10-25/02 năm sau.

Thời kỳ thu thập số liệu: số liệu thực hiện quý báo cáo, luỹ kế đến hết qúy báo cáo, dự tính quý tiếp theo.


Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

300/QĐ-TCTK

29/5/2012

Quyết định điều tra định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ

 

 

Phương án điều tra định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ

 

 

Phiếu 01 Xuất khẩu dịch vụ

 

 

Phiếu 02 Nhập khẩu dịch vụ

 

 

Giải thích phiếu điều tra, các bảng danh mục dịch vụ,

danh mục nước

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE