chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ
Chế độ Thông tin báo cáo | Chế độ Thông tin báo cáo của Chính phủ
Tìm tin tức theo năm:

Quyết định số 162/TTg ngày 12/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ "Về chế độ thông tin báo cáo"
Xem chi tiết

Chỉ thị số 218/TTg ngày 7/4/1997 của Thủ tướng Chính Phủ "Về một số biện pháp cải tiến lề lối làm việc của Chính Phủ và chế độ thông tin báo cáo"
Xem chi tiết

Chỉ thị số 27/2007/TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ "Về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước"
Xem chi tiết

THÔNG TIN MỚI

Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu từ về tuyển dụng công chức năm 2019

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE