Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THỐNG KÊ LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
Trang thông tin:Lượt người truy cập:
Các sản phẩm thông tin thống kê
Lịch công bố sản phẩm thông tin thống kê 3405
Các sản phẩm thông tin thống kê đã phát hành 35225
Chế độ báo cáo tài chính
Chế độ báo cáo tài chính 5552
Chế độ báo cáo thống kê
Chế độ báo cáo 11193
Chế độ thông tin báo cáo
Chế độ thông tin báo cáo Chính phủ 3820
Chế độ thông tin báo cáo UBND 8684
Điều tra thống kê
Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Lao động việc làm 9438
Khảo sát mức sống dân cư 4427
Thương mại, Du lịch và Giá cả 13229
Nông lâm nghiệp thủy sản 3101
Công nghiệp và Xây dựng 7444
Điều tra khác 5187
Tin tức - Sự kiện
Tin tức, Sự kiện 46769
Tình hình kinh tế xã hội
Nông lâm nghiệp và Thủy sản 14046
Sản xuất Công nghiệp 11777
Đầu tư - Xây dựng 15042
Thương mại - Dịch vụ - Giá cả 11985
Vận tải - Bưu chính - Viễn thông 7761
Tài chính ngân hàng 7591
Văn hóa xã hội 9997
Tổng điều tra thống kê
Dân số nhà ở 6511
Cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp 3679
Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 4218
Văn bản pháp lý
Luật 4213
Nghị định 3649
Quyết định 6305
Chỉ thị 3064
Thông tư 2558

THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE